Om Barnas

Om Barnas

Hva er BARNAS?

Stiftelsen barnas rettigheter arbeider for å fremme barns rettigheter og rettsstilling, ut fra et tydelig juridisk ståsted.

BARNAS skal bidra til styrking av barns rettslige stilling i forhold til lovgivere, domstoler og forvaltningsorganer.

BARNAS skal bidra til styrking og utvikling av kompetanse og tenkning omkring barns rettigheter.

 

Hvorfor BARNAS?

Barns rettigheter er tydelig definert i FNs barnekonvensjon og i lovgivningen.
Likevel opplever barn daglig at deres rettigheter krenkes av barnevernet, politiet, domstolene,
helsevesenet, skolen og andre offentlige organer. Derfor er det behov for noen som fra et rettighetsperspektiv står på barrikadene for barna.

Det er fortsatt langt igjen før barns rettigheter fullt ut er forstått, akseptert og respektert av alle som er satt til å forvalte dem. Derfor er det behov for noen som gjennom grundig og systematisk arbeid dokumenterer fakta og svakheter i hvordan barns rettigheter ivaretas.

Samfunnets normer, prioriteringer og virkemåte er i konstant endring. Derfor er det behov for noen som presser på, slik at lovgivningen på barnerettens område blir stadig bedre og tilpasset den tiden vi lever i.

 

Hvordan arbeider BARNAS?

BARNAS er en aktiv deltaker og kunnskapsleverandør i debatten om barns rettigheter og rettsstilling.

BARNAS er en arena for utviking av ny kunnskap om barns rettigheter og rettsstilling gjennom samarbeid med akademiske miljøer.

BARNAS setter barns rettsstilling på prøve gjennom at tilknyttede advokater fører prinsipielt viktige saker for norske domstoler og den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

BARNAS er en pådriver overfor politiske myndigheter for å styrke barns rettsstilling gjennom lovverket, forvaltningspraksis og internasjonalt forpliktende avtaler.

 

Hvordan er BARNAS organisert?

BARNAS er en alminnelig stiftelse etter reglene i Lov om stiftelser.
Stiftelsen har et styre på 3-5 personer og en daglig leder.

BARNAS arbeider tett sammen med advokater, akademia, interesseorganisasjoner og andre som er opptatt
av barns rettigheter.

Hvordan finansieres BARNAS?

BARNAS er basert på betydelig frivillig innsats av mennesker som er opptatt av barns rettigheter. Sponsorinntekter og gaver vil være BARNAS primære inntektskilde.

 

BARNAS vil søke om offentlige tilskudd der slike midler er tilgjengelig for denne type virksomhet.Honorarer fra foredrags- og kursvirksomhet samt utredningsoppdrag er også inntektskilder for BARNAS.